Thursday, 29 August 2013

അനുമോദനയോഗം

ÉÞÕùGßåæØaí ç¼ÞØËíØí ¿ß ¿ß æ®ÏßæÜ Èâùá ÖÄÎÞÈ¢ Õ߼Ϣ µøØíÅÎÞAßÏ ÕßÆcÞVjßµæ{ ¥ÈáçÎÞÆߺîá. ¥ÈáçÎÞÆÈ çÏÞ·Jßæa ©Æí¸Þ¿È¢ ÎÃÜâV M L A dÖà P A ÎÞÇÕX ÈßVÕÙߺ¡î ådÉÖØñ Õ߼Ϣ çÈ¿ßÏåÕßÆcÞVjßµZAí åÉáøØíµÞøBZ ÈÜ¡µß. ¯xÕᢠÈÜï ¿àºîV d¿ÏßÈßAáU   åÉáøØíµÞø¢ ÙÏV æØAaùß dÉßXØßMÞZ ùÕ. ËÞ. ç¼AÌí æ¾øßEÞ¢ÉßUß ØNÞÈߺîá. ÎÞçȼV ùÕ. çÁÞ. dËÞXØàØí µÃߺîßAÞGßW ¥ÇcfÈÞÏß. ÉÞÕùGß d·ÞÎÉFÞÏJí dÉØßÁaí dÖàÎÄß ÕßÎÜ çØÄáÎÞÇÕX ÕßÆcÞVÄíÅßµZAí ØVGßËßAxí ÕßÄøâ È¿Jß.
ÄÆÕØøJßW ÉÞÕùGß æØaí ç¼ÞØËíØí d¿ÏßÈߢ·í çµÞç{¼í ¥ÇcÞɵV ÄÏîÞùÞAßÏ ¥ÇcÞɵ çÏÞ·cÄÞ ÉøàfÏ¡AáU  ÉøßÖàÜÈ ØÙÞϵ d·ÈÅ¢ (K - TET ÎÜÏÞ{¢) M L A dÖà P. A. ÎÞÇÕÈ¡  dÉßXØßMÞZ çÁÞ. K. M ÖÞLµáÎÞøß èµÎÞùßæAÞIí dɵÞÖÈ¢ æºÏñá.. çµø{ ·ÕYæÎaí È¿JáK ¥ÇcÞɵ çÏÞ·cÄ ÉøàfÞ ØÙÞÏßÏÞÏ ¨ d·ÈÅ¢  K - TET ØßÜÌTÈáØøߺîí ÄÏîÞùÞAßÏÄÞæÃKá¢, ¥ÇcÞÉÈø¢·Jí dÉÕVJßAáK ®ÜïÞÕVAᢠ©ÉµÞødÉÆÎÞæÃKá¢, ¨ çµÞç{¼ßW ¨ ÕV×¢åÈ¿JáK ÉøßÖàÜÈ µïÞØáµ{âæ¿ ©Æí¸Þ¿È¢ ÈßVÕÙߺîáæµÞIí ÌÙá. M L A ådÉØñÞÕßAáµÏáIÞÏß.
 çÏÞ·JßW ÉÞÕùGß ÉFÞÏJí èÕØí dÉØßÁaí ¼ÈÞÌí ¥ÌíÆáZ ËJÞÙí, ¥ÁíÎßÈßØíçd¿xVåËÞ. ÕVPàØí µÞAçÛøß, èÙØíµâZ dÉÇÞÈÞÇcÞɵX dÖà. dËÞXØàØí çØÕcÞV,  LFLPS  dÉÇÞÈÞÇcÞɵX dÖà. ÕVPàØí P. V, ¿ß ¿ß æ® dÉßXØßMÞZ dÖàÎÄß Éá×íÉÞÕÄß M. C ®KßÕV dÉØ¢·ßºîá.


അനുമോദനയോഗം 

Author

Unknown

ST. JOSEPH'S TRAINING COLLEGE Run by the Devamatha province of the CMI congregation, the college is managed by St Thomas Monastery, Pavaratty. The college had its humble beginning on 20th July 2005.

0 comments:

Post a Comment

Sjtcpavaratty@yahoo.co.in

Don't miss new updates

Subscribe here to get our newsletter in your inbox, it is safe and EASY!