Thursday, 29 August 2013

TTC
അനുമോദനയോഗം
ÉÞÕùGßåæØaí ç¼ÞØËíØí ¿ß ¿ß æ®ÏßæÜ Èâùá ÖÄÎÞÈ¢ Õ߼Ϣ µøØíÅÎÞAßÏ ÕßÆcÞVjßµæ{ ¥ÈáçÎÞÆߺîá. ¥ÈáçÎÞÆÈ çÏÞ·Jßæa ©Æí¸Þ¿È¢ ÎÃÜâV M L A dÖà P A ÎÞÇÕX ÈßVÕÙߺ¡î ådÉÖØñ Õ߼Ϣ çÈ¿ßÏåÕßÆcÞVjßµZAí åÉáøØíµÞøBZ ÈÜ¡µß. ¯xÕᢠÈÜï ¿àºîV d¿ÏßÈßAáU   åÉáøØíµÞø¢ ÙÏV æØAaùß dÉßXØßMÞZ ùÕ. ËÞ. ç¼AÌí æ¾øßEÞ¢ÉßUß ØNÞÈߺîá. ÎÞçȼV ùÕ. çÁÞ. dËÞXØàØí µÃߺîßAÞGßW ¥ÇcfÈÞÏß. ÉÞÕùGß d·ÞÎÉFÞÏJí dÉØßÁaí dÖàÎÄß ÕßÎÜ çØÄáÎÞÇÕX ÕßÆcÞVÄíÅßµZAí ØVGßËßAxí ÕßÄøâ È¿Jß.
ÄÆÕØøJßW ÉÞÕùGß æØaí ç¼ÞØËíØí d¿ÏßÈߢ·í çµÞç{¼í ¥ÇcÞɵV ÄÏîÞùÞAßÏ ¥ÇcÞɵ çÏÞ·cÄÞ ÉøàfÏ¡AáU  ÉøßÖàÜÈ ØÙÞϵ d·ÈÅ¢ (K - TET ÎÜÏÞ{¢) M L A dÖà P. A. ÎÞÇÕÈ¡  dÉßXØßMÞZ çÁÞ. K. M ÖÞLµáÎÞøß èµÎÞùßæAÞIí dɵÞÖÈ¢ æºÏñá.. çµø{ ·ÕYæÎaí È¿JáK ¥ÇcÞɵ çÏÞ·cÄ ÉøàfÞ ØÙÞÏßÏÞÏ ¨ d·ÈÅ¢  K - TET ØßÜÌTÈáØøߺîí ÄÏîÞùÞAßÏÄÞæÃKá¢, ¥ÇcÞÉÈø¢·Jí dÉÕVJßAáK ®ÜïÞÕVAᢠ©ÉµÞødÉÆÎÞæÃKá¢, ¨ çµÞç{¼ßW ¨ ÕV×¢åÈ¿JáK ÉøßÖàÜÈ µïÞØáµ{âæ¿ ©Æí¸Þ¿È¢ ÈßVÕÙߺîáæµÞIí ÌÙá. M L A ådÉØñÞÕßAáµÏáIÞÏß.
 çÏÞ·JßW ÉÞÕùGß ÉFÞÏJí èÕØí dÉØßÁaí ¼ÈÞÌí ¥ÌíÆáZ ËJÞÙí, ¥ÁíÎßÈßØíçd¿xVåËÞ. ÕVPàØí µÞAçÛøß, èÙØíµâZ dÉÇÞÈÞÇcÞɵX dÖà. dËÞXØàØí çØÕcÞV,  LFLPS  dÉÇÞÈÞÇcÞɵX dÖà. ÕVPàØí P. V, ¿ß ¿ß æ® dÉßXØßMÞZ dÖàÎÄß Éá×íÉÞÕÄß M. C ®KßÕV dÉØ¢·ßºîá.


അനുമോദനയോഗം 

St.Joseph’s CMI CBSE School, Pavaratty, Thrissur, Kerala, India is a nurturing ground for the students holistic development to feel confident and competent to face the challenges of an ever changing society

0 comments:

Post a comment

Contact

Send Us A Email

OSA

Registrationform

Please complete the form and we will surely get in touch with you !

Name:

ST.JOSEPH'S TRAINING COLLEGE PAVARATTY, Pin 680507, Thrissur, Kerala, India

Phone:

91(0)487-2643406

Email:

sjtcpavaratty@yahoo.co.in

St.Joseph's

TRAINING COLLEGE, Pavaratty, Thrissur, Kerala, India, Pin 680 507

+91(0)487-2643406, +91(0)487-2643445