Thursday, 29 August 2013

TTC
അനുമോദനയോഗം
ÉÞÕùGßåæØaí ç¼ÞØËíØí ¿ß ¿ß æ®ÏßæÜ Èâùá ÖÄÎÞÈ¢ Õ߼Ϣ µøØíÅÎÞAßÏ ÕßÆcÞVjßµæ{ ¥ÈáçÎÞÆߺîá. ¥ÈáçÎÞÆÈ çÏÞ·Jßæa ©Æí¸Þ¿È¢ ÎÃÜâV M L A dÖà P A ÎÞÇÕX ÈßVÕÙߺ¡î ådÉÖØñ Õ߼Ϣ çÈ¿ßÏåÕßÆcÞVjßµZAí åÉáøØíµÞøBZ ÈÜ¡µß. ¯xÕᢠÈÜï ¿àºîV d¿ÏßÈßAáU   åÉáøØíµÞø¢ ÙÏV æØAaùß dÉßXØßMÞZ ùÕ. ËÞ. ç¼AÌí æ¾øßEÞ¢ÉßUß ØNÞÈߺîá. ÎÞçȼV ùÕ. çÁÞ. dËÞXØàØí µÃߺîßAÞGßW ¥ÇcfÈÞÏß. ÉÞÕùGß d·ÞÎÉFÞÏJí dÉØßÁaí dÖàÎÄß ÕßÎÜ çØÄáÎÞÇÕX ÕßÆcÞVÄíÅßµZAí ØVGßËßAxí ÕßÄøâ È¿Jß.
ÄÆÕØøJßW ÉÞÕùGß æØaí ç¼ÞØËíØí d¿ÏßÈߢ·í çµÞç{¼í ¥ÇcÞɵV ÄÏîÞùÞAßÏ ¥ÇcÞɵ çÏÞ·cÄÞ ÉøàfÏ¡AáU  ÉøßÖàÜÈ ØÙÞϵ d·ÈÅ¢ (K - TET ÎÜÏÞ{¢) M L A dÖà P. A. ÎÞÇÕÈ¡  dÉßXØßMÞZ çÁÞ. K. M ÖÞLµáÎÞøß èµÎÞùßæAÞIí dɵÞÖÈ¢ æºÏñá.. çµø{ ·ÕYæÎaí È¿JáK ¥ÇcÞɵ çÏÞ·cÄ ÉøàfÞ ØÙÞÏßÏÞÏ ¨ d·ÈÅ¢  K - TET ØßÜÌTÈáØøߺîí ÄÏîÞùÞAßÏÄÞæÃKá¢, ¥ÇcÞÉÈø¢·Jí dÉÕVJßAáK ®ÜïÞÕVAᢠ©ÉµÞødÉÆÎÞæÃKá¢, ¨ çµÞç{¼ßW ¨ ÕV×¢åÈ¿JáK ÉøßÖàÜÈ µïÞØáµ{âæ¿ ©Æí¸Þ¿È¢ ÈßVÕÙߺîáæµÞIí ÌÙá. M L A ådÉØñÞÕßAáµÏáIÞÏß.
 çÏÞ·JßW ÉÞÕùGß ÉFÞÏJí èÕØí dÉØßÁaí ¼ÈÞÌí ¥ÌíÆáZ ËJÞÙí, ¥ÁíÎßÈßØíçd¿xVåËÞ. ÕVPàØí µÞAçÛøß, èÙØíµâZ dÉÇÞÈÞÇcÞɵX dÖà. dËÞXØàØí çØÕcÞV,  LFLPS  dÉÇÞÈÞÇcÞɵX dÖà. ÕVPàØí P. V, ¿ß ¿ß æ® dÉßXØßMÞZ dÖàÎÄß Éá×íÉÞÕÄß M. C ®KßÕV dÉØ¢·ßºîá.


അനുമോദനയോഗം 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

0 comments:

Post a Comment

Contact

Send Us A Email

OSA

Registrationform

Please complete the form and we will surely get in touch with you !

Name:

ST. JOSEPH'S arts and science COLLEGE, P.O.Pavaratty, Pin 680507, Thrissur, Kerala, India

Phone:

9072056869

Email:

sjascpavaratty@gmail.com

St.Joseph's

TRAINING COLLEGE, Pavaratty, Thrissur, Kerala, India, Pin 680 507

+91(0)487-2643406, +91(0)487-2642359